avatar

Lý Thành Nhân

Theo dõi

Founder of NextLint Mỗi bài blog chia sẻ từ bạn không những có ý nghĩa với bản thân mà còn rất có ý nghĩa với mọi người, với cộng  đồng. Một khi bạn cho đi, chính là lúc bạn nhận lại. Hy vọng một ngày được thấy bài blog của bạn trên NextLint.  Cùng học, cùng chia sẻ, cùng tiến bộ với NextLint. #stayfoolish #NextLint BuyMeACoffee at https://buymeacoff.ee/vfArnMg